اپلیکیشن موبایل این امکان را به شرکت کنندگان می دهد که در روز همایش ساعت و سالن دقیق ارائه ها را داشته باشند . برگذار کنندگان نیز از تکثیر و چاپ دفترچه های متعدد بی نیاز می شوند .زمان و مقصد تورهای همایش ، لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه ها و همه همه به کاربران تجربه ای بی مانند از گردهمایی می دهند. در صورت تغییر برنامه بصورت آنی شرکت کنندگان از طریق نرم افزار مطلع می گردند.